Sun. Aug 14th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Hà Nội sẽ ưu tiên thu phí giao thông để giảm ùn tắc giao thông.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3720/UBND-KT giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm. Một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù của Hà Nội.

Đáng chú ý, trước mắt, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị ưu tiên nghiên cứu, rà soát các khoản phí, lệ phí bổ sung hiện có hoặc mới phát sinh liên quan đến những vấn đề bức xúc, lấy ý kiến nhân dân. Cần đặc biệt chú ý hạn chế những tác động tiêu cực mà những vấn đề này gây ra đối với đời sống nhân dân, kinh tế và xã hội.

UBND thành phố giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải nghiên cứu văn bản số 140/VNC-KT của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố cần rà soát, nghiên cứu tổng thể các vấn đề liên quan đến chính sách thu phí, khả năng thực hiện và kết quả dự kiến. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung mức phí, lệ phí liên quan đến ô nhiễm môi trường, xây dựng, ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Hoàn Kiếm chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật. Thủ đô (sửa đổi).

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá kết quả thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh các quy định về thu. Theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14. . .

Đối với các cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù khác, UBND thành phố giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố bám sát các nội dung, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách được giao tại Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND thành phố. Quy định cụ thể quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14.

Các đơn vị được giao chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Thịnh Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published.