Sat. Aug 13th, 2022

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Cố đô Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04-NQ-TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng đáng là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc về văn hóa, du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á qua các thời kỳ. Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

CNTT - Viễn thông

Du khách có thể trải nghiệm Hoàng cung Huế cách đây 200 năm qua các bộ phim kỹ thuật số và thiết bị thực tế ảo.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu “Chuyển đổi số ngành công nghiệp văn hóa hướng tới hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng chính quyền số” với các chỉ tiêu như: 85% doanh nghiệp sử dụng hệ thống quảng cáo điện tử phục vụ hoạt động quảng cáo; Quản lý tổng hợp, quản lý chung của Sở Văn hóa và Thể thao; 95% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số; Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa, thông tin chuyên ngành bảo đảm cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số và phát triển đô thị. Thông minh…

Phấn đấu 90% di tích, bảo tàng, điểm tham quan văn hóa cung cấp dịch vụ thực tế ảo và thanh toán trực tuyến tại các điểm đến lịch sử, văn hóa thông qua nền tảng số; Triển khai ứng dụng phiên dịch tự động trên các thiết bị thông minh bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. . .

Đặt mục tiêu: “Chuyển đổi số lượng các ngành công nghiệp văn hóa hướng tới xây dựng xã hội số”: 100% công chức, viên chức, người lao động sử dụng thiết bị thông minh cài đặt và sử dụng các dịch vụ của thành phố. Trí tuệ (HUE-S); 100% các hoạt động thông tin, sự kiện của ngành được thông báo, tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của các sở, đơn vị; Bảo đảm đường truyền mạng di động tốc độ cao (5G) tại các khu di tích, bảo tàng, thư viện, công trình thể thao, trung tâm thi đấu thể thao, sân vận động. . .

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số trong các ngành văn hóa truyền thống cũng hướng tới các mục tiêu cụ thể là phát triển kinh tế số và phát triển an toàn thông tin.

Quy hoạch cũng nêu rõ định hướng đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện nền tảng số, hệ sinh thái công nghệ cho toàn ngành văn hóa thông tin, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, phấn đấu: Duy trì và đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành, được cung cấp trên các phương tiện, thiết bị lưu động; Kết nối, chia sẻ rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, hình thành nền tảng dữ liệu của ngành văn hóa thông tin, dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối IoT;

100% di tích, bảo tàng, điểm tham quan văn hóa cung cấp dịch vụ thực tế ảo; Kết hợp công nghệ số với công nghệ số 3D, 4D để giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa; 95% dịch vụ thanh toán trực tuyến được cung cấp thông qua nền tảng số tại các điểm đến lịch sử, văn hóa; Triển khai ứng dụng phiên dịch tự động trên các thiết bị thông minh bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

Bên cạnh đó, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu khác như: Số hóa và quản lý 100% tài liệu cổ, quý hiếm về lịch sử, văn hóa, khoa học tại Thư viện tổng hợp tỉnh trên phần mềm thư viện số; Huấn luyện ứng dụng công nghệ hiện đại, 100% các giải thể thao thành tích cao đều ứng dụng công nghệ ảo, công nghệ VAR. . .

Lê Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published.