Sat. Oct 1st, 2022
Chứng khoán

Ảnh internet

Chứng khoán

Ảnh internet

Theo đó, trong quý III/2021, BCC đạt doanh thu 878,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 72,7 tỷ đồng, chỉ bằng 62,6% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng 8,2%, đạt 34,7 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý III/2021 chỉ đạt 151 triệu đồng, giảm 99,5% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, BCC đạt doanh thu 3.126 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 111,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2021, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 20,7 tỷ đồng, chỉ bằng 23,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 344,4 tỷ đồng, tăng 5,2 lần so với đầu năm. Đáng chú ý, BCC trích lập dự phòng ngắn hạn 95,4 tỷ đồng cho các khoản nợ xấu và 116,2 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn của các công ty con nhưng phải trích lập dự phòng đầy đủ. Nợ ngắn hạn tại thời điểm 30/9/2021 là 1.811 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn phải trả cho bên bán là 736,5 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 705,4 tỷ đồng.

Số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 17,7 tỷ đồng và từ hoạt động đầu tư là âm 47,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng dòng tiền thuần trong giai đoạn mới không âm (đạt 20,7 tỷ đồng) nhờ vay vốn.

Theo lý giải được công bố, BCC cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý III/2021 giảm hơn 99% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu giảm, giá vốn giảm, chi phí bán hàng tăng và chi phí tăng. Quản lý doanh nghiệp giảm, chi phí tài chính giảm, các khoản thu khác giảm. Tuy nhiên, mức giảm doanh thu bán hàng, doanh thu khác và chi phí bán hàng lớn hơn mức giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý.

Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy, doanh thu của BCC đạt 878,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý III/2020. Lợi nhuận quý III/2021 âm 8 tỷ đồng (trong khi lợi nhuận quý III năm ngoái là 20,8 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17,7 tỷ đồng và hoạt động đầu tư âm 47,4 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của BCC là 1.232 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Vicem nắm giữ 90,1 triệu cổ phần, tương đương 73,1% vốn điều lệ.

Sản phẩm của BCC chủ yếu được tiêu thụ tại Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Trong thời gian qua, BCC không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu 12% vào cuối năm 2020.

Đỗ Mến

Leave a Reply

Your email address will not be published.