Wed. Jul 6th, 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH-HoSE) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của KDH đạt 1.199,26 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ; Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 14,81 tỷ đồng xuống còn 1,41 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ.

Trong cùng kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, giảm 66,87 tỷ đồng xuống 477,21 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng 4,98 tỷ đồng, đạt 26,92 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,93 tỷ đồng, xuống 45,38 tỷ đồng, các hoạt động khác có biến động nhẹ.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của KDH trong quý đạt 316,68 tỷ đồng, giảm 12,5% so với quý III/2020.

Chứng khoán

Hàng tồn kho của Nhà Khang Điền đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, KDH ghi nhận doanh thu 3.147,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 789,88 tỷ đồng, giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.

Về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm 854,13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.180,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng, dòng tiền tài chính dương 18.952 tỷ đồng, chủ yếu do nợ và phát hành cổ phiếu tăng. Do đó, trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty đã phải huy động dòng tiền tài chính bên ngoài để bù đắp thâm hụt cho dòng tiền hoạt động kinh doanh chính.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của KDH tăng 4.2% so với đầu năm, đạt 145.243 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 37.066 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 28.518 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Đặc biệt, hàng tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản. Hàng tồn kho hiện chủ yếu ở các dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo; Bình Trưng – Bình Trưng Đông; Thủy Sinh Phú Hữu…

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm nay, Tổng công ty đã tăng cho vay ngắn hạn và dài hạn thêm 958,7 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm, đạt 2.803,8 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng nguồn vốn.

Việt Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published.