Wed. Jul 6th, 2022
Chứng khoán

Trong quý 3, doanh thu thuần của Vissan giảm 16% xuống còn gần 1.059 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thực phẩm chế biến của công ty giảm gần 32% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giảm 23% nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 11%, đạt gần 266 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, doanh thu tài chính của công ty tăng 29%, đạt 6,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 24%, so với chi phí bán hàng tăng 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty là 43,2 tỷ đồng, tăng 21% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty giảm 14% xuống 33.813 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 3% xuống 119,8 tỷ đồng. So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay là 180 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết quý III/2021, tổng tài sản của công ty đạt gần 2.057 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu giảm lần lượt 26% xuống còn 491 tỷ đồng và 9% xuống còn 316 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả cũng giảm 14%, còn hơn 870 tỷ đồng, riêng cho vay giảm một nửa, còn gần 185 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu VSN tăng 3,7% lên 31.200 đồng/cổ phiếu.

Kiều Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.