Mon. May 23rd, 2022

Trong quý 3, doanh thu thuần của LHG giảm 28% xuống còn 52 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng có mức giảm tương tự, xuống còn gần 26 tỷ đồng.

Về cơ cấu, doanh thu cho thuê nhà xưởng ổn định ở mức hơn 33 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty không ghi nhận doanh thu cho thuê đất.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính của LHG tăng 37%, đạt gần 14 tỷ đồng, toàn bộ là lãi tiền gửi ngân hàng. LHG đã tiết giảm tất cả các chi phí như chi phí tài chính giảm 6%, chi phí bán hàng giảm 83%, chi phí quản lý giảm 11%.

Cuối cùng, lợi nhuận ròng quý 3 của LHG vẫn giảm 15% so với cùng kỳ xuống còn gần 20 tỷ đồng.

Chứng khoán

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm của LHG tăng lần lượt 56% và gấp 3 lần, đạt gần 718 tỷ đồng và 271 tỷ đồng.

So với kế hoạch, LHG đã hoàn thành vượt 68% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 161 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của LHG đạt hơn 2.852 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho không có biến động đáng kể, vẫn còn hơn 603 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư.

Nợ phải trả cũng giảm 5% so với đầu năm, còn hơn 1.413 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do cổ tức phải trả của công ty giảm từ 95 tỷ đồng xuống còn gần 753 triệu đồng.

Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay của LHG là hơn 195 tỷ đồng, không có biến động đáng kể so với đầu năm.

Anh Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published.