Sun. Aug 14th, 2022

Quy định 37-QĐ/TW (Quy định 37) về những điều đảng viên không được làm vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 25-10-2021, thay thế Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011. Quy định 37 có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn hiện nay trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Chủ nghĩa cá nhân mắc nhiều sai lầm

Điều 37 giữ nguyên 19 điều như trước đây, cơ bản kế thừa những nội dung còn phù hợp và bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp hơn.

Thời sự

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nghe những nhiệm vụ cơ bản về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;

Nét đặc biệt ở đây là việc sửa đổi, bổ sung đều là những vấn đề cốt lõi, quan trọng trong rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết. Đại hội XII, XIII của Đảng; Những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 và các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước ban hành thời gian qua.

Khoản 3, Điều 37 có nội dung “bác bỏ, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không làm tròn trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;” Tư duy nhiệm kỳ “đoàn kết chỉ đạo, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Với nội dung nêu trên, chúng ta cần đặc biệt lưu ý tới phần “không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân”. Vì trước hết, chúng ta đã biết Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”.

Khi vào Đảng, mọi đảng viên đều nguyện “tiên phong” dưới ngọn cờ của Đảng, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào cũng làm tốt ở bất cứ địa phương nào. Một số đảng viên không nêu gương mà còn sa vào chủ nghĩa cá nhân nên mắc sai lầm, khuyết điểm.

Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất trăn trở trước những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Một trong những điều Người trăn trở, lo lắng, suy nghĩ là đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án gay gắt một số người luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết: “Khi nắm quyền lực ít nhiều thì trở nên kiêu ngạo, xa hoa, tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác mà có tội với cách mạng”. Trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 3-2-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân là: “Mọi việc đều coi lợi ích của mình là trên hết. Họ không lo” mình vì mọi người”, mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Cũng trong bài viết này, Bác khẳng định những người theo chủ nghĩa cá nhân “ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tha hóa, tham nhũng, lãng phí, xa hoa. Họ tham lam kiếm lợi nhuận khổng lồ và thích địa vị quyền lực. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, coi thường quần chúng, hách dịch, cửa quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Các em không có tinh thần phấn đấu vươn lên, không chịu học hỏi để tiến bộ. Cũng vì chủ nghĩa cá nhân mà họ mất đoàn kết, thiếu tổ chức, kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, vì chủ nghĩa cá nhân mà họ đã phạm nhiều sai lầm”.

Phải luôn tự tu dưỡng bản thân

Đối với những điều đảng viên không được làm theo Quy định 37, chúng ta sẽ thấy, nếu đảng viên vi phạm thì chắc chắn có nguyên nhân quan trọng vì họ sa vào chủ nghĩa cá nhân, không thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu. đảng viên

Ban Chấp hành Trung ương giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định 37; Giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Chấp hành Trung ương cũng yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 37; Hằng năm, thông qua ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên báo cáo tình hình thực hiện với cấp ủy cấp trên. . .

Hiến pháp Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, các thành viên là thành viên của các tổ chức lãnh đạo. Muốn lãnh đạo được nhân dân, cần có hai yêu cầu bắt buộc là phải có chủ trương, đường lối đúng đắn, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương cho nhân dân. Vì vậy, mỗi đảng viên cần không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công tác và cuộc sống.

Tuy nhiên, phải thấy rằng, dù các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nghiêm minh đến đâu cũng chỉ nhằm ngăn chặn, xử lý những tiêu cực, sai phạm. Để không mắc sai lầm, khuyết điểm, vấn đề chính là mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự tu dưỡng, rèn luyện, chống chủ nghĩa cá nhân, nêu gương đạo đức.

Vũ Trung Kiên (Phó Khoa Xây dựng Đảng – Học viện Chính trị Khu vực 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.