Sun. Aug 14th, 2022
Thời sự

Cán bộ tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” huyện Nga Sơn giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Xác định CCHC là chương trình trọng điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND huyện Nga Sơn đã từng bước đổi mới nội dung. Hình thức chỉ đạo thực hiện Chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, loa truyền thanh, pa-nô, áp phích; Niêm yết công khai tại Văn phòng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện nội dung “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế” một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết TTHC. Cùng với đó, cải cách thể chế cũng cần quan tâm đúng mức đến trình tự, thủ tục ban hành. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện được nâng lên, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã kiểm tra, rà soát 3.102 văn bản hành chính, không có văn bản nào ban hành sai thẩm quyền hoặc có nội dung trái với văn bản của cấp trên. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tốt công việc tại bộ phận “một cửa”,” một cửa”, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã, thị trấn được bố trí công tác, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó cấp huyện đã công khai 323 thủ tục hành chính; Cấp xã công khai 225 TTHC. Hiện nay, UBND huyện đã nâng cấp thủ tục hành chính mức độ 3, 4 với 46 thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, 95 thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

9 tháng năm 2021, trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn đã tiếp nhận và xử lý 23.746 hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn, trong đó cấp huyện đã tiếp nhận và xử lý 2.206 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận và xử lý 21.540 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn). Cùng với đó, nền hành chính được hiện đại hóa với việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các phần mềm làm việc trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có tài khoản sử dụng phù hợp với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. Việc ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của huyện đã phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn với 1 điểm cầu đặt tại trung tâm hội nghị của huyện và 25 điểm cầu tại các xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng tổ chức các hội nghị trực tuyến đạt chất lượng, hiệu quả (đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19)… Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, công tác CCHC của huyện đã đạt được các mục tiêu cụ thể: 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; 100% văn bản quy phạm pháp luật của huyện ban hành đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương; 100% TTHC được cập nhật, công khai kịp thời, đúng quy định; 100% cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ; 100% cơ quan hành chính các cấp ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản…

Để đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: Trên cơ sở thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương trên địa bàn. Trong đó, tập trung rà soát, cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ về TTHC cũng như cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ CNTT nhằm giảm thiểu đầu mối, thời gian đi lại và chi phí cho người dân. Chú trọng các lĩnh vực về tổ chức bộ máy, cán bộ phân cấp, ủy quyền quản lý đất đai, môi trường, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản về văn hóa – xã hội và quản lý cung ứng dịch vụ công; triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, TTHC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện giao quyền tự chủ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, bảo đảm hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện ở các mức độ 3, 4… Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published.