Wed. Jul 6th, 2022

“Trong thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động với mục tiêu đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”. Đó là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam sáng 3/11.

Thời sự

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội nghị.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã báo cáo tóm tắt công tác khuyến học giai đoạn 2016-2021. Nhờ đó, thời gian qua, Hội đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra trong Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Cụ thể, hơn 92% cho biết qua học tập đã có việc làm mới hoặc có việc làm ổn định; Hơn 93% số hộ thoát nghèo, 69% số hộ sản xuất nhiều sản phẩm hàng hóa, tạo ra các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới. . .

“5 năm qua, hiệu quả của phong trào được xã hội đánh giá cao, tổ chức Hội phát triển rộng khắp với hơn 21 triệu hội viên, chiếm 22% dân số. Các trường từ cấp tiểu học đến đại học đều có tổ chức khuyến học. Việc thực hiện đề án xây dựng mô hình học tập đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Vận động các trường đại học thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hoạt động khoa học”, bà Nguyễn Thị Doan nói.

Thời sự

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quan điểm của Đảng xác định vấn đề con người là trung tâm, mục tiêu, động lực quan trọng hàng đầu của sự phát triển đất nước. Vì vậy, cần quán triệt và cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa trong hoạt động thực tiễn của Hội Khuyến học.

Thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân khơi dậy khát vọng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Mục tiêu cao nhất là mọi hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, chúng ta phải học tập và rèn luyện, phải nỗ lực xây dựng khát vọng vươn lên.

“Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức Hội để làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, qua đó xây dựng khát vọng ấm no, hạnh phúc trong thời kỳ mới”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Nguyễn Hằng/VOV1

Leave a Reply

Your email address will not be published.