Wed. Jul 6th, 2022

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thời sự

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân là Hội đồng Nghiên cứu lý luận Trung ương, Viện Mác-Lênin, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 25 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, phát triển lý luận của Đảng. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là trung tâm, luôn được coi trọng và đẩy mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội đồng Lý luận Trung ương đối với công tác lý luận, sự nghiệp đổi mới và xây dựng Đảng. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, với 5 nhiệm kỳ, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định được vai trò, vị trí, tập hợp, kết nối trí tuệ, tri thức; Tính nhất quán, sáng tạo; Không ngừng đổi mới mô hình, phương thức hoạt động; Tập hợp đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; Nghiêm túc kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiệm kỳ, đạt được những bước phát triển quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng và đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bên cạnh thời cơ thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn. , thách thức. Công tác lý luận của Đảng đang đứng trước nhiều vấn đề lý luận thực tiễn mới, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của đội ngũ lý luận cả nước và vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Lý luận Trung ương. Vì vậy, thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên tổng kết của Hội đồng. Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch trong thời gian tới.

“Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối Đổi mới; Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh này. , đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Bổ sung, làm phong phú và hoàn thiện hơn nữa nền tảng tư tưởng của Đảng; Đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận đầy đủ, khoa học, hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Võ Văn Thưởng cho biết.

TRẦN BÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.