Sat. May 21st, 2022

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời sự

Ban Tổ chức tặng hoa cho các thi sinh Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Ninh Thuận giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với đó là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (28-29/10), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, đây cũng là dịp để cấp ủy các cấp ở Ninh Thuận đánh giá năng lực, trình độ. , báo cáo viên có khả năng tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tin, ảnh: Xuân Bính

Leave a Reply

Your email address will not be published.