Sat. May 21st, 2022
Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Mục đích của việc ban hành Kết luận nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”. “; Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Trung ương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Xây dựng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu các cấp, nhất là cấp chiến lược gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trung ương giao Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt cho cán bộ chủ chốt; Chỉ đạo mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận này.

Các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nghiên cứu, quán triệt và chủ động xây dựng các chương trình, đề án cụ thể của tổ chức, địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận này, nhất là vấn đề kiểm soát quyền lực; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Kết luận này lan truyền đến các tế bào.

TTXVN/Báo Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published.