Sat. Sep 24th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình trước Quốc hội. Ảnh: QH

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, đất đai là tài nguyên đặc biệt, là không gian để phát triển. Nếu không có quy hoạch sử dụng đất sẽ dẫn đến tình trạng: Yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Chiến lược 10 năm sẽ làm trì hoãn rất nhiều và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Liên quan đến việc tổng kết, đánh giá quy hoạch 10 năm 2010-2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, hiện nay, quy hoạch đất đai phải đi trước một bước, là cơ sở để định hướng quy hoạch, định hướng không gian. Tuy nhiên, nếu quy hoạch đất đai là cách tiếp cận của Nhà nước thì không thể đi vào quy hoạch chuyên môn, kỹ thuật.

Cùng với đó, các quy hoạch như xây dựng đô thị, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch giao thông… sẽ được cụ thể hóa và hiện thực hóa. Đây là những quy hoạch sử dụng đất, còn quy hoạch đất đai chỉ là cơ sở để định hướng không gian. Trong đó, Bộ trưởng nêu rõ định nghĩa “ba ranh giới” (ranh giới nghiêm ngặt để bảo vệ, bảo tồn bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất trồng lúa, hồ, ao, di tích lịch sử; ranh giới hạn chế phát triển như diện tích rừng tự nhiên, hành lang bảo vệ nguồn nước, đất ngập nước; ranh giới khuyến khích phát triển chuyển đổi mục đích phát triển kinh tế-xã hội, huy động nguồn lực theo cơ sở); “Bốn khu vực” (khu vực được bảo vệ và bảo vệ nghiêm ngặt; khu vực ổn định hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất; khu vực được phép chuyển mục đích sử dụng đất có điều kiện; khu vực được phép chuyển mục đích sử dụng đất) để định hướng không gian quy hoạch.

Đặc biệt, theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đất lúa bảo đảm an ninh lương thực, giữ được hệ thống tài nguyên đất đai, giá trị đất đai đặc biệt, thổ nhưỡng đặc biệt, tạo ra hàng triệu năm và khi thay đổi không thể phục hồi. Vì vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm giữ lại hơn 3,5 triệu ha đất trồng lúa-không gian dự trữ cho các thế hệ mai sau truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia, trong đó có quy hoạch vùng đã xác định được định hướng cho 6 vùng và đề xuất dự thảo quy hoạch vùng. Vấn đề định hướng cho 6 khu vực này là nhằm vào các vấn đề về điều kiện tự nhiên, địa lý vật lý, chính trị, kinh tế-xã hội và khí hậu.

Trên cơ sở thực tiễn của 4 chỉ tiêu được các đại biểu phân tích, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định những hạn chế mang tính hệ thống liên quan đến dự báo, phương pháp quy hoạch, tính thống nhất của hệ thống quy hoạch. Nếu quy hoạch sử dụng đất không có quy hoạch thành phần để cụ thể hóa thì không thể quản lý đất đai hiệu quả.

“Nếu chúng ta không thay đổi và có cách tiếp cận quy hoạch chặt chẽ, quy hoạch không dựa trên tĩnh và động, phân chia vùng, quy hoạch không dựa trên cơ chế thị trường kiên quyết thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói.

Sau khi hoàn thành quy hoạch, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong năm nay, Chính phủ sẽ giao hạn mức sử dụng đất 5 năm cho các địa phương, ngành, lĩnh vực để các địa phương, các ngành có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế hiện nay. “Tuy nhiên, chỉ quy hoạch sử dụng đất thôi thì chưa đủ, phải đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch: đô thị, xây dựng, nông thôn, giao thông, các ngành khác có sử dụng đất… thì chúng ta mới quản lý, kiểm soát”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Về việc chuyển giao diện tích, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ đồng tình, cần có chính sách điều tiết nguồn thu từ đất của các địa phương hiện đang được giao nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn hệ thống sinh vật. Trạng tự nhiên như vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ thủy vực, an ninh quốc phòng. . . Của mình trong thời gian tới./.

Khôi Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published.