Sat. Oct 1st, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã quyết nghị tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng (bao gồm: vốn trong nước 1.200.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng); vốn cân đối ngân sách địa phương 1.370.000 tỷ đồng.

Bố trí 10% kế hoạch đầu tư trung hạn từ ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn; Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công.

Đối với phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, số vốn phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cụ thể là phân bổ vốn ngân sách trung ương 1.090.014,445 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 1.233.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg và 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, quy định chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, hiện nay, tổng số vốn ngân sách Trung ương đã bố trí chi tiết cho từng dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 826.237.731/1.090. 0.445 tỷ đồng, đạt 75,8% số Quốc hội giao. Trong đó, các bộ, cơ quan Trung ương phân bổ 426.429.701/640.172.914 tỷ đồng, bằng 66,6% số Quốc hội giao. địa phương là 399.808.030/449.841.531 tỷ đồng, đạt 88,9% số Quốc hội giao.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương vẫn đang tích cực bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án để làm cơ sở thực hiện kế hoạch vốn đầu tư. đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

M.P

Leave a Reply

Your email address will not be published.