Tue. Jul 5th, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình tại phiên họp về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

Chiều 30/10, sau 27 ý kiến phát biểu tại hội trường và tại các điểm cầu trên cả nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm quốc gia tiếp theo (2021-2025).

Về tổng kết, đánh giá quy hoạch 10 năm 2010-2020, ông Trần Hồng Hà cho rằng, quy hoạch đất đai hiện nay là một bước đi trước, là cơ sở để định hướng quy hoạch, định hướng không gian.

Về đất lúa, Bộ trưởng cho biết, Kết luận số 81 của Bộ Chính trị nêu rõ, giữ đất lúa không chỉ để bảo đảm an ninh lương thực mà còn bảo vệ tài nguyên đất đặc biệt, thổ nhưỡng đặc biệt. Đặc biệt, đã được tạo ra hàng triệu năm, một khi đã thay đổi thì không thể khôi phục được.

“Vì vậy, chúng tôi quyết tâm giữ lại hơn 3,5 triệu ha đất. Quỹ đất trồng lúa này là không gian dự trữ cho các thế hệ tương lai chứ không chỉ đơn thuần là trồng lúa”, ông Trần Hồng Hà nói.

Tiếp thu nhiều kiến nghị của ĐBQH, người đứng đầu ngành TN&MT cho biết sẽ chỉ đạo ngành TN&MT tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung và dữ liệu quy hoạch nói riêng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Sau khi quy hoạch xong, Chính phủ sẽ giao hạn mức sử dụng đất 5 năm cho các địa phương, ngành, lĩnh vực trong năm nay để các địa phương, ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, chỉ quy hoạch sử dụng đất thôi là chưa đủ, phải đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch như quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân bổ. Có thể quản lý và kiểm soát thông tin và quy hoạch của các lĩnh vực sử dụng đất khác.

Thừa nhận sự lệch pha giữa chiến lược phát triển kinh tế và quy hoạch sử dụng đất là bất cập vì quy hoạch phải được xây dựng trên cơ sở chiến lược, Bộ trưởng cho biết đã kiến nghị Quốc hội cho phép lùi nhưng không quá 1 năm để tiếp cận, cập nhật chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

“Quy hoạch đất đai năm nay có thể được Quốc hội và Quốc hội ủng hộ nên chúng tôi làm rất khẩn trương, chúng tôi cũng làm rất sớm so với các giai đoạn khác”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói. .

ANH PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.