Wed. Jul 6th, 2022

Thảo luận tại điểm cầu Bắc Giang, đại biểu Phạm Văn Thịnh nhất trí với các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà Chính phủ trình.

Quản lý - Quy hoạch

Quang cảnh điểm cầu Bắc Giang.

Về thực hiện, ngoài các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đại biểu Phạm Văn Thịnh đề nghị Quốc hội phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng. Và rừng phòng hộ của các dự án sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Điều này vừa phù hợp về mặt logic vì quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của các vị trí đất này đã được Chính phủ phê duyệt nên khi chuyển mục đích sử dụng đất, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ là không đúng. Hợp lý, phát sinh thủ tục hành chính và tăng chi phí.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 99/2020/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 273/TB-VP ngày 22/10. /2021 về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế cũng nêu rõ, cần đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trên nguyên tắc: Cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu. Yêu cầu của tổ chức, công dân giao cho cấp đó thực hiện.

Quản lý - Quy hoạch

Đại biểu Phạm Văn Thịnh thảo luận tại phiên họp.

Cùng với phân cấp, đề nghị Chính phủ cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong quản lý đất đai và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm hiệu quả của việc phân cấp.

Sau khi Quốc hội phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Tờ trình của Chính phủ, cần đưa ra thời hạn để Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Bởi nếu không, các địa phương không có cơ sở vững chắc trong việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Nếu không được cấp huyện phê duyệt thì không có căn cứ để thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần được coi là giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới. Chuyển đổi số trong quản lý đất đai cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý các cấp; Công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các giai đoạn tiếp theo được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hôm nay (30/10) là ngày làm việc cuối cùng của phiên họp trực tuyến đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo chương trình, từ ngày 8 đến 13-11, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Tin, ảnh: Việt Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.