Sat. May 21st, 2022

Dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn I từ 2021-2025, gồm 10 dự án và tiểu dự án thành phần về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đường giao thông… Theo đó, Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã xây dựng 2 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện và quy trình giám sát, đánh giá.

Nhiều đại biểu góp ý, Chương trình cần có những quy định cụ thể, phù hợp thực tế, theo hướng phân cấp mạnh mẽ, giao quyền cho UBND cấp tỉnh để chủ động trong công tác lập dự án cũng như quyết định quy mô, kinh phí thực hiện; quy định cụ thể về vai trò đôn đốc, theo dõi, giám sát của ban giám sát cộng đồng để khi thực hiện đúng với các quy định của pháp luật. Đồng thời, đảm bảo trình tự khi tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, Trung ương cần tổ chức các hội nghị tập huấn quy trình giám sát để việc giám sát đạt hiệu quả;…

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu, ghi nhận đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu; đồng thời, nhấn mạnh, việc tập hợp ý kiến bộ, ngành, địa phương sẽ bổ sung hoàn thiện thông tư hướng dẫn một cách cụ thể, chặt chẽ, đồng bộ với các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

TÂM KHOA

Leave a Reply

Your email address will not be published.