Mon. May 23rd, 2022
Quản lý - Quy hoạch

Ngày 28/10, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo đó, giảm 80% tiền ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đến ngày 31/12/2023.

Cụ thể, Nghị định 94 quy định mức ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành mới như sau: Mức ký quỹ đối với dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng).

Mức ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng). Kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch nước ngoài: 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng). Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách quốc tế đến Việt Nam và khách nước ngoài: 100 triệu đồng (giá cũ là 500 triệu đồng).

Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi chứng chỉ ký quỹ dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới chứng chỉ ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả tiền. Kể từ ngày Nghị định số 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp được thanh toán phần chênh lệch giữa tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của lực lượng.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ký quỹ dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP được đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP. CP và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Từ ngày 1-1-2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 168. 2017/NĐ-CP và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Nghị định số 94/2021/ NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại Điều 1 Nghị định này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 1-1-2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017.

Th.Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published.