Sat. Sep 24th, 2022

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư là nhiệm vụ quan trọng. Trọng tâm của nhiệm kỳ và là một trong 6 chương trình trọng điểm của thị xã.

Cụ thể hóa các nội dung trên, ngày 30-3-2021, BTV Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ-Thủ “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án và xử lý tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 03).

Quản lý - Quy hoạch

Đoàn công tác thị xã Kỳ Anh tuyên truyền giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 03, Đảng ủy BTV Thị thành lập 3 tổ công tác do các thành viên BTV làm tổ trưởng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại các xã, phường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án trọng điểm; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

BTV Thị ủy sẽ kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động GPMB của các đoàn công tác, các địa phương theo lộ trình hoạt động GPMB và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua. Từng đồng chí trong đoàn công tác, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, phường.

Quản lý - Quy hoạch

Gặp gỡ, vận động nhân dân phường Kỳ Thịnh thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng đường dây 500kV Khu kinh tế Vũng Áng

Với quan điểm, chủ trương, cách làm trên, công tác lãnh đạo của Đảng ủy BTV Thị trong lĩnh vực GPMB đã được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp, găng tay cụ thể và đặc biệt là sự phối hợp lãnh đạo tốt. Giữa công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền với công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với lực lượng vũ trang.

Công tác vận động của hệ thống chính trị từ thị trấn đến xã, phường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tốt các dự án đầu tư.

Năm 2021, thị xã Kỳ Anh đã xây dựng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư 11 dự án, bàn giao một phần 8 dự án lớn, bàn giao 4 dự án và cơ bản hoàn thành 3 dự án. Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II; Bàn giao mặt bằng 36m đường giao thông giai đoạn 1; Dự án đường trục qua khu công nghiệp đa ngành Kỳ Long-Kỳ Liên-Kỳ Phương; Bàn giao 71/71 vị trí móng trụ và 56/63 trụ thuộc dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch-Vũng Áng. . . Chi trả cho 2.182 hộ với số tiền 325,618 tỷ đồng, vận động 1.770 ngôi mộ, di dời 371 hộ. . . Xử lý 74/86 vấn đề tồn đọng sau thành lập thị xã; Xử lý một phần 12 vấn đề nổi cộm thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và cấp tỉnh.

Quản lý - Quy hoạch

Người dân xã Kỳ Lợi bắt đầu nhận tiền đền bù cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn như: Một số vấn đề tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; Một số phần tử quá khích lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc gây khó khăn; Hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên chưa chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Nhiều dự án lớn được đầu tư cùng lúc nên khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tiến độ ngắn, cấp bách cũng gây áp lực lớn cho hệ thống chính trị của thị xã.

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy mô, tiến độ các dự án, trong đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác dân vận; Thường xuyên bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Thực hiện công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại với nhân dân; đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách đặc thù như hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ ngư lưới cụ cho ngư dân, vay vốn ưu đãi sản xuất. . .

Thường xuyên quan tâm chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; Tập trung hỗ trợ di dời dân đến nơi ở mới; Hạn chế tình trạng người dân tái lấn chiếm đất sau khi nhận tiền đền bù.

Quản lý - Quy hoạch

Người dân phường Kỳ Trinh đã tự giác tháo dỡ nhà cửa, di dời công trình đến nơi ở mới, nhường đất để xây dựng các công trình, dự án.

Đổi mới công tác quản lý, điều hành của Hội đồng bồi thường bảo đảm tính khoa học; Xây dựng kế hoạch, đường găng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các thành viên Hội đồng bồi thường.

Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, nơi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thường xuyên, chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm của đơn vị trong quá trình công tác chuyên môn.

Phối hợp tốt với lực lượng công an, biên phòng để kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến, đồng thời răn đe, giáo dục các hành vi oan sai, chống đối nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác tôn giáo. Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh như đất đai, nơi thờ tự, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. . .

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trong công tác bồi thường GPMB, cũng như những trường hợp cố tình chây ì, gây rối, xúi giục, lôi kéo, chống đối lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Quan điểm, chủ trương, cách làm và kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là cơ sở, động lực quan trọng để thị xã Kỳ Anh tiếp tục phát huy tốt vai trò dân vận của hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện. Hỗ trợ tốt nhiệm vụ bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị vào năm 2025 và là đô thị động lực trong phát triển kinh tế.

Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.