Sun. Aug 14th, 2022

NHNN đã ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều. Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Pháp luật

Kinh doanh vàng trang sức. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/TTXVN

Thông tư bổ sung khoản 1b về thủ tục cấp giấy phép mua, bán vàng miếng sau khoản 1A Điều 15; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng: Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đề nghị cấp giấy phép theo Cơ chế một cửa quốc gia (MCQG) thì gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này đến Cổng thông tin điện tử MCQG quốc gia để được cấp giấy phép nhập khẩu. Nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung khoản 5 Điều 15 hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế quản lý nhà nước.

Theo đó, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế UBGSTCQG như sau:

A Nguyên tắc thông báo, gửi, nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

-Hồ sơ điện tử được phép sử dụng chữ ký số gửi trên Cổng TTĐT NCG. Việc kê khai, gửi, nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin, sử dụng chữ ký số trên Cổng TTĐT và Hệ thống xử lý chuyên ngành của NHNN thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế UBGSTCQG, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi. Thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

-Trường hợp hệ thống Cổng TTĐT hoặc hệ thống xử lý chuyên ngành của NHNN gặp sự cố, sai sót trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, kê khai, gửi, nhận, trả kết quả, trao đổi thông tin phản hồi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của NHNN;

-Tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản sao điện tử được quét từ bản chính hoặc tài liệu gốc (tài liệu định dạng PDF, TIF, JPG), trừ văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu khai báo trên Cổng thông tin điện tử. MCQG. Hồ sơ nộp dưới dạng văn bản giấy là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu thì giám định viên xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

B Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

(Chinhphu.vn)-Khi có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ theo quy định.

-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp (nêu rõ lý do) và theo quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo cho doanh

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021.

BNEWS/TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.