Mon. May 23rd, 2022

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 63/2020/QH14;

Sau khi xem xét các Tờ trình số 326/TTr-CP ngày 10-9-2021, số 353/TTr-CP ngày 27-9-2021, số 355/TTr-CP ngày 27-9-2021, số 378/TTr-CP ngày 6-10-2021 của Chính phủ và văn bản số 150/TANDTC-PC ngày 6-9-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến thẩm tra của các cơ quan, kiến nghị của Ủy ban Pháp luật tại Tờ trình số 234/BC-UBPL15 ngày 13-10-2021 và Tờ trình số 235/BC-UBPL15 ngày 14-10-2021 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,

Nghị quyết:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 các dự thảo nghị quyết sau đây để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ hai theo quy trình tại một kỳ họp:

A) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng;

B) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;

C) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế;

D) Nghị quyết về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.

2. Điều chỉnh tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai theo thủ tục tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 tại kỳ họp thứ 2 như sau:

Pháp luật

Điều 3. Hiệu quả

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Giá trị TM. (Đã ký) Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Vương Đình Huệ

HNMO

Leave a Reply

Your email address will not be published.