Sat. May 21st, 2022
Pháp luật

Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ đối với dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng, trong khi mức ký quỹ cũ của Nghị định 168/2017/NĐ-CP là 100 triệu đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách quốc tế đến Việt Nam ký quỹ là 50 triệu đồng so với mức ký quỹ trước đây là 250 triệu đồng; Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch nước ngoài là 100 triệu đồng so với mức ký quỹ trước đây là 500 triệu đồng; Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế và khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam là 100 triệu đồng, trong khi mức ký quỹ trước đây là 500 triệu đồng.

Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi chứng chỉ ký quỹ dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới chứng chỉ ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả tiền. Việc thanh toán chênh lệch giữa tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định số 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 28/10/2021). Đồng thời, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi doanh nghiệp, gửi danh sách và thông tin doanh nghiệp đã được thay đổi Giấy chứng nhận ký quỹ cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của Giấy chứng nhận ký quỹ.

Nghị định 94/2021/ NĐ-CP cũng quy định, doanh nghiệp được cấp chứng chỉ tiền gửi dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP được đổi giấy chứng nhận. Tiếp nhận theo mức quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Từ ngày 1-1-2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 168. 2017/NĐ-CP và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Theo Luật Du lịch 2017, một trong những điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là gửi tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa vào ngân hàng. Trong khi đó, một trong những điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là gửi tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế vào ngân hàng.

Theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp được gửi tiền bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng giám sát theo quy định của pháp luật.

Tiền đặt cọc phải được duy trì trong suốt thời gian kinh doanh dịch vụ lữ hành. Khi doanh nghiệp yêu cầu gửi tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng, ngân hàng nhận tiền ký quỹ ký hợp đồng ký quỹ với doanh nghiệp. Theo hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Cũng theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc cho ngân hàng trong các trường hợp sau: Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch thuật có văn bản thông báo. Dịch vụ lữ hành không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng giám sát; Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền đặt cọc sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

PV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.