Sat. Oct 1st, 2022

Hơn 65% tổng số HTX hoạt động hiệu quả

Theo thống kê của Liên minh HTX thành phố, tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 1.802 HTX. Hầu hết các hợp tác xã đã chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hoạt động của HTX đã tạo việc làm cho gần 600 nghìn xã viên.

Những năm qua, quy mô và chất lượng hoạt động của các HTX thành lập mới ngày càng tăng. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi liên kết được hình thành, bước đầu làm thay đổi phương thức hoạt động của các HTX.

Kinh tế

Các HTX ở Hà Nội cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: Trọng Tùng.

Doanh thu bình quân của HTX không ngừng tăng lên, hiện đạt khoảng 2,8 tỷ đồng/năm. Bình quân mỗi hợp tác xã thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Thu nhập của người lao động trong HTX không ngừng được cải thiện. đến nay đã đạt hơn 50 triệu đồng/năm.

Hoạt động của HTX ngày càng đi vào chiều sâu. Tình trạng bình mới rượu cũ từng bước được khắc phục. Kết quả đánh giá các HTX thời gian qua cho thấy, hơn 65% tổng số HTX trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, đánh giá khách quan cho thấy, đóng góp của HTX vào nền kinh tế chưa cao. Thu nhập của người lao động trong khu vực kinh tế tập thể còn thấp so với các thành phần kinh tế khác. Năng lực nội tại về vốn, nhân lực, tư liệu sản xuất để phát triển của hầu hết các HTX còn hạn chế. Toàn thành phố hiện còn khoảng 362 HTX hoạt động kém hiệu quả đang chờ giải thể. . .

Dự án hỗ trợ phát triển đầu

5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những chuyển biến, bên cạnh sự nỗ lực tự thân của các thành viên hợp tác xã, phải kể đến sự quan tâm của thành phố Hà Nội. Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của nguồn nhân lực, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã bố trí hơn 14 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ HTX.

Ðể chủ trương đi vào cuộc sống, nhất là trong năm năm qua, thành phố đã chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho vay 1.143 dự án với tổng kinh phí hơn 376 tỷ đồng. 30 HTX cũng được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, có nhiều chính sách ưu đãi về ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại. . .

Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Nguyễn Trung Thành cho biết, để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tập thể, vừa qua đơn vị đã xây dựng đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đặt ra là phát triển HTX nhanh, hiệu quả và bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Trong nội dung đề án, Liên minh HTX thành phố đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với củng cố, đổi mới hoạt động của HTX.

Đại diện Liên minh Hợp tác xã thành phố cho biết, hiện đề án đang được các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện, trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mục tiêu đổi mới của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội.

Theo mục tiêu của Đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Liên minh HTX thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 80% tổng số HTX hoạt động hiệu quả; Doanh thu bình quân đạt 3,5 tỷ đồng/HTX/năm; Lợi nhuận không thấp hơn 230 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập của xã viên và người lao động đạt ít nhất 66 triệu đồng/người/năm. Toàn thành phố cũng sẽ có 16 hợp tác xã kiểu mới và liên hiệp khu phố hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.