Wed. Jul 6th, 2022
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 là vấn đề lớn, quan trọng đối với đất nước mà chúng ta đã làm được rất nhiều trong năm nay. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, bất định, nhất là từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay. Do đó, cần xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn mới cho phù hợp với bối cảnh mới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, các vấn đề liên quan đến liên kết phát triển kinh tế vùng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển… sẽ được quy định rõ trong kế hoạch. , nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển thực chất hơn, bắt kịp thời cơ hội nhập, tận dụng cơ hội mới sau đại dịch, nâng cao tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu hiện nay để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, tất cả các bộ, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu phải thấy được trách nhiệm của mình và nhận thức được điều đó. Và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, quyết tâm thực hiện với tư duy và tầm nhìn mới vì lợi ích chung của nền kinh tế, không chạy theo từng phân khúc. Hiệu quả chung cho cả nền kinh tế.

Liên quan đến vấn đề xung quanh công tác quy hoạch, đẩy nhanh công tác quy hoạch, thể chế, liên kết vùng, các mô hình kinh tế mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, ngành năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, thị trường lao động, mô hình hợp tác xã để nâng cao năng lực cạnh tranh…, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu.

Ghi nhận nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp hôm nay, Chính phủ sẽ tiếp thu, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc hơn nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, vướng mắc để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn hơn và đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến những lĩnh vực mà nước ta có tiềm năng, lợi thế, cơ hội mới sau đại dịch, làm sao để những lĩnh vực này trở thành những ngành mũi nhọn để lan tỏa, dẫn dắt, đóng góp. Hơn cho nền kinh tế.

Thu Phương – Minh Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published.