Sat. May 21st, 2022
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng-Ảnh: quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành 17/22 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ. đã được tập trung thực hiện.

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,79%, cao hơn mức 4,27% của giai đoạn 2011-2015; Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng bình quân 45,42%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 30-35%. Hiệu quả sử dụng tài nguyên và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Lạm phát được kiểm soát; Tỷ lệ nợ công và áp lực trả nợ hằng năm giảm; Nền tảng tài chính quốc gia được củng cố rõ rệt; Xếp hạng tín nhiệm quốc gia được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 như chưa hoàn thành tái cơ cấu 3 lĩnh vực trọng tâm. Hiệu quả đầu tư công chưa cao, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm; Thu ngân sách chưa bền vững, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công còn bất cập; Tình trạng chuyển giá, trốn thuế vẫn còn xảy ra, gây thất thu ngân sách nhà nước; Năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế. . .

Đẩy nhanh tốc độ phục hồi, tạo đột phá cho nền kinh tế

Trình bày kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian tới, bối cảnh quốc tế và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Nó cũng có thể kéo dài và có những yếu tố bất định, ảnh hưởng trực tiếp đến các trung tâm kinh tế, các thành phố lớn, gây đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Do đó, chương trình tái cơ cấu nền kinh tế cần được thực hiện để đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội, tạo đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đề ra 5 quan điểm. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế, hoàn thành tái cơ cấu 3 lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch giai đoạn 2016-2020; Tăng cường nhiệm vụ tận dụng cơ hội, mô hình kinh doanh mới và giải quyết tốt các vấn đề chiến lược để phát triển nhanh và bền vững.

“Tái cơ cấu nền kinh tế phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được thực hiện đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực, giữa Trung ương và địa phương, là bước đi cần thiết để đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,” Bộ trưởng nói. “

Kinh tế

Toàn cảnh Hội nghị-Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, việc tái cơ cấu nền kinh tế cần được thực hiện thiết thực, hiệu quả trên cơ sở củng cố và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt, phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, gắn với thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm khâu đột phá, cơ cấu lại không gian kinh tế, phát triển kinh tế đô thị, đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết đô thị-nông thôn, vai trò đầu tàu đổi mới mô hình tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố lớn; …

Mục tiêu của Đề án là tạo chuyển biến rõ nét về mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả sử dụng nguồn lực, tự chủ và thích ứng. Kinh tế, từng bước tiến tới kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, hài hòa với văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. đẩy mạnh cải cách thể chế; Khai thác tốt các loại hình thị trường; đẩy mạnh huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội. Hình thành cơ cấu không gian kinh tế hợp lý; Phát triển kinh tế đô thị; Nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp. Nâng cao nội lực của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 130 nhiệm vụ cụ thể

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ 6 mục tiêu cụ thể của Chương trình, trong đó, ngoài một số mục tiêu đổi mới của kỳ Chương trình trước, Chương trình đã bổ sung mục tiêu phát triển các loại hình, cơ cấu thị trường. Không gian kinh tế, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được các mục tiêu này, Chương trình đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, hoàn thành cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đầu tư công, ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực.

Ba là, phát triển lực lượng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Bốn là, điều chỉnh không gian kinh tế, phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị-nông thôn, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy phát triển. đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thứ năm, nâng cấp chuỗi giá trị các ngành dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế bao trùm; tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy yếu tố con người, giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định 130 nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành, địa phương gắn với phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phối hợp. Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát.

Cũng trong chiều 29/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về nội dung này vào sáng 30/10.

Quang Trung –

Leave a Reply

Your email address will not be published.