Sat. Oct 1st, 2022

Các địa phương chỉ được bội chi khi đáp ứng được quy định bội chi ngân sách năm 2021 khoảng 4% GDP, đưa bội chi ngân sách năm 2021 lên 4% GDP, bội chi ngân sách đã được kiểm soát vượt mục tiêu đề ra. Ra ngoài

Bộ Tài chính ước dự toán bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 343,67 nghìn tỷ đồng, bằng 4% GDP.

Dự kiến đến cuối năm 2021, dư nợ công khoảng 43,7%, dư nợ chính phủ khoảng 39,5%, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 38,8% so với GDP ước thực hiện (quy mô GDP kế hoạch theo giá hiện hành là 8.600 nghìn tỷ đồng; ước thực hiện khoảng 8.490 nghìn tỷ đồng), nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 24,8% tổng thu NSNN.

Tài chính

Đến năm 2022, điều hành đảm bảo bội chi 4% GDP. Ảnh: TL.

Năm 2022, Bộ Tài chính dự kiến mức bội chi là 372,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 4% GDP (bằng tỷ lệ dự toán năm 2021). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 21 – 22% tổng thu NSNN. Đến cuối năm 2022, nợ công khoảng 43 – 44% GDP.

Dự kiến bội chi giai đoạn 2022-2024 khoảng 3,8% GDP. Nợ công khoảng 43-44% GDP vào năm 2024.

Để đảm bảo vượt dự toán, Bộ Tài chính sẽ quản lý tốt các khoản thu; Tổ chức quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ; Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục rà soát, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, chậm triển khai.

Đồng thời, Chính phủ quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững; Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published.