Wed. Jul 6th, 2022

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tạo chuyển biến tích cực trong thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen trong xã hội. Dân cư ở thành thị và từng bước phát triển ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Trong Đề án, Chính phủ đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để phát triển hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, an toàn, hiệu quả. Trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, và các bộ ngành liên quan để rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại các văn bản Luật hiện hành (như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản Luật khác có liên quan).

Tài chính

Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP thông qua đề xuất xây dựng Nghị định về cơ chế kiểm tra có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng Nghị định, bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV/2021.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sự xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh chóng của Fintech đã khiến các cơ quan quản lí của các quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong công tác quản lí, giám sát do những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, rủi ro liên quan tới an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, sử dụng trái phép thông tin cá nhân…

Theo đó, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý là vừa đảm bảo mục tiêu hỗ trợ đổi mới sáng tạo, vừa duy trì sự ổn định và an toàn của thị trường tài chính, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Từ thực tiễn phát triển của hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam và thực tiễn quản lý trong lĩnh vực Fintech trên thế giới, trước mắt xây dựng cơ chế kiểm tra để kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Việc ban hành Nghị định là hết sức cấp bách và cần thiết, nhất là trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển “Chính phủ và nền kinh tế số” trong thời kỳ mới của công nghiệp hóa lần thứ tư.

Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về đồng tiền số quốc gia.

Kỷ nguyên tiền kỹ thuật số (tiền điện tử, tiền ảo) ở nước ta chính thức bắt đầu.

Bảo Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published.