Sun. Aug 14th, 2022
Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương báo cáo trực tiếp tình hình dạy

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa trường học và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc tạm thời quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID. 19″. Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo báo cáo tiến độ, kết quả triển khai hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện khảo sát, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục địa phương; Kiến nghị, đề xuất các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước mắt, đề nghị các địa phương báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Chỉ đạo sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT lên phương án, kịch bản xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong trường học; kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn dạy học trực tiếp trong điều kiện mới. Theo đó, các địa phương phân loại, đánh giá, xác định mức độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố để quyết định tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên để phù hợp với tình hình phòng chống dịch của từng địa phương, chủ động cho học sinh đi học trở lại theo nguyên tắc địa phương nào kiểm soát được dịch bệnh.

Đối với các địa phương được xác định có dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp; Củng cố các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với các địa phương được xác định là dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp trên truyền hình kết hợp với dạy học trực tuyến. Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, cấp học; Ở cấp THPT, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và 12, bảo đảm khoảng cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện an toàn. , chống dịch.

Hà Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published.