Sun. Aug 14th, 2022
Giáo dục

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Định Công (Yên Định).

Việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Xây dựng công cụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Đồng thời, hằng năm tổ chức xác định và công bố các chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương.

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã gồm 7 nội dung với 34 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần.

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được tính dựa trên tổng điểm của các tiêu chí phân nhóm từ đơn vị xếp hạng cao xuống đơn vị xếp hạng thấp. Điểm và thứ hạng cao nhất như sau: Từ 90% trở lên so với điểm tối đa: Xếp loại xuất sắc. Điểm từ 80% đến dưới 90% so với điểm tối đa: xếp loại khá. Điểm từ 70% đến dưới 80% so với điểm tối đa: xếp loại khá. Điểm từ 50% đến dưới 70% so với điểm tối đa: Xếp hạng trung bình. Điểm dưới 50% so với điểm tối đa: xếp loại yếu.

Trên cơ sở đánh giá của các thành viên Tổ đánh giá, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo và công bố chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. UBND cấp huyện đánh giá và công bố Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của UBND cấp xã.

Xem chi tiết tại đây.

Việt Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published.