Sat. Sep 24th, 2022
Giáo dục

Một trong những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021 là sinh viên tham gia tài trợ nghiên cứu khoa học. (Ảnh: ĐHQGHN)

Tài trợ cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2021.

Theo đó, đề nghị sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đăng ký nghiên cứu khoa học; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có của các cơ sở giáo dục

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo định mức do cơ sở giáo dục đại học quy định; Công bố và hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu và các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định.

Cùng với đó, sinh viên được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành; ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; được ưu tiên cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định đối với cơ sở giáo dục đại học và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.

Ngoài các quy định về quyền và trách nhiệm của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, Thông tư 26 cũng quy định trách nhiệm và quyền của sinh viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, giảng viên có trách nhiệm tham gia hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung đề tài được giao. Tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành việc hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, trợ giảng được hưởng thời gian nghiên cứu khoa học, thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích xuất sắc, đạt giải thưởng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội được ưu tiên xét chọn danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác ở các cấp.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 7-10-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày 22-11-2021.

Quy định về đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài, bao gồm: Mục đích, nguyên tắc và hình thức thi tuyển; Giấy chứng nhận; Ban tổ chức thi; Môn thi và đăng ký dự thi, hội đồng thi; đề thi trắc nghiệm; Tổ chức kỳ thi; Chấm thi và phúc khảo; Rà soát kết quả thi, quản lý chứng chỉ, báo cáo và lưu trữ hồ sơ thi; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo chuyên ngành Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài; Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Thông tư số 83/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới. Giáo dục phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2021.

Thông tư 83 quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới. Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Khoản III.2 Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4. Nâng cao năng lực thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Mục a-Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Nội dung chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung đào tạo khác quy định tại Khoản 1 Mục III.2, Mục IV.2 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36. /2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng;

Ngoài ra, Thông tư này không áp dụng đối với các nhà xuất bản thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng sách giáo khoa cho giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư áp dụng đối với các đối tượng bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Trung ương và địa phương, cơ sở giáo dục, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục. , các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa như các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục lập dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục cơ bản.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể. Phù hợp để địa phương triển khai thực hiện.

Khuyến khích áp dụng các nội dung chi, định mức chi quy định tại Thông tư để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bằng kinh phí của các tổ chức, cá nhân. đóng góp, tài trợ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Duy Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published.