Sun. Aug 14th, 2022

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Chương trình số 01-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, TP sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp huyện, cấp TP.

Lao động - Việc làm

Đối với cán bộ, công chức, 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thành phố cũng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; đại biểu HĐND các cấp.

Mục tiêu đến năm 2025, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 40% được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ được quy hoạch vào các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Chính trị.

Đối với cán bộ, công chức, 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đạt yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên. Bảo đảm hằng năm có ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ; 70% kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ được bồi dưỡng, cập nhật.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã, 100% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. Hằng năm, có ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức, viên chức quản lý cấp xã dưới 40 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Đối với viên chức, 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; 100% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm. Hàng năm, có ít nhất 60% viên chức được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp; Cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động. Đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ.

Trần Long

Leave a Reply

Your email address will not be published.